แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเงินให้กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเงินให้กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเงินให้กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเงินให้กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (กองทุน 10 บาท) สู่เชียงใหม่ 4.0
โดยสามารถบริจาคได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. บริจาคที่งาบริการสนันสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2. บริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ชื่อบัญชี กองทุนปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหม่ เลขที่ 501-099988-93
3. บริจาคในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 “โอกาสเชียงใหม่ 4.0”
วันที่ 30-31 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ