แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2018

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2018 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2018

ตามที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2018 ณ School of Law, University of New England ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 60,000.- บาท นั้น
  
บัดนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครและการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้
  
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
1.นางสาววรกานต์ ถิ่นอ่วน รหัส 582010062
2.นางสาวพลอยนิตา ดิตถ์อัครโภคิน รหัส 582010063
3.นายศิวกร อินปั๋นแก้ว   รหัส 582010070
4.นายวิรัช ทองเกลี้ยงเกตุ รหัส 582012124
  
รายชื่อสำรอง
1.นางสาวอรบงกช ฉิมเฉิด รหัส 572010083

คำชี้แจง:

-รายชื่อที่ได้ประกาศข้างต้นนี้ เป็นรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าโครงการ CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2018 ณ School of Law, University of New England ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 60,000.- บาท ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นที่สิ้นสุด

-นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกโปรดแจ้งยืนยันหรือสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ โดยกรอกแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ และยื่นรายงานตัวพร้อมสำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหนังสือเดินทาง ที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (คุณคิรากรณ์) ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ

หมายเหตุ: หากไม่สามารถมารายตัวด้วยตัวเอง ให้นักศึกษาส่งอีเมล์ยืนยันการเข้าร่วม โดยระบุหัวเรื่อง “ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2018” และเนื้อหาให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร พร้อม scan เอกสารทั้งหมดแนบมา มายัง lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

-คณะนิติศาสตร์ จะดำเนินการแจ้งนักศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษาทราบผ่านทางเว็บไซต์และอีเมล์ต่อไป

-หนังสือเดินทางควรมีอายุคงเหลือ มากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ