แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีอวกาศ ประจำปี 2561 [15 กุมภาพันธ์ 2561]

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีอวกาศ ประจำปี 2561 [15 กุมภาพันธ์ 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีอวกาศ ประจำปี 2561 [15 กุมภาพันธ์ 2561]

ด้วย องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเซียแปซิฟิก (Asia Pacific and Space Cooperation Organization: APSCO) ร่วมกับ Beihang University กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีอวกาศ ประจำปี 2561 ได้แก่

1. หลักสูตรปริญญาโท (Master Program on Space Technology Applications: MASTA 2018) จำนวน 4 สาชา ได้แก่ 1. Remote Sensing and Geo-information System (RS&GIS) 2. Global Navigation Satellite Systems (GNSS) 3. Space Law and Policy และ 4. Micro-Satellite Technology

2. หลักสูตรปริญญาเอก (Doctor of Philosophy (Ph.D) Program 2018 on Space Technology and its’ Applications: DOCSTA 2018)

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งพี่โป๊ยเซียน (งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์) ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.apsco.int หรือ

https://goo.gl/aKZTmM หรือ

http://www.onde.go.th/assets/portals/1/files/(APSO)/610122-DOCSTA.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ