แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา University of the Ryukyus

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา University of the Ryukyus - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา University of the Ryukyus

ด้วย University of the Ryukyus แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2018-2019 University of the Ryukyus Student Exchange Programs (Fall Semester) จำนวน 2 โครงการ คือ

1. Short-Term Regular Program (STRP) ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปเรียนระยะสั้น หรือระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาวิจัย โดยระยะเวลาการแลกเปลี่ยนจะมี 2 ระยะเวลาคือ 6 เดือน และ 1 ปี โดยจะใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน และผู้สมัครทุนประเภทนี้จะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับดี

2. University of the Ryukyus Short-Term Student Exchange Programs ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 11 เดือน ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผู้สมัครทุนประเภทนี้ ต้องเป็นผู้มีความสามารถภาษาอังกฤษ (มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 TOEIC 590 หรือ IELTS 5.5)

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งพี่โป๊ยเซียน (งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์) ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://isu.u-ryukyu.ac.jp/future-students/applicant-guidelines-forms/?lang=en

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ