แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177470 และวิชา 177429 ตอน 001, 801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177470 และวิชา 177429 ตอน 001, 801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177470 และวิชา 177429 ตอน 001, 801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177470 และวิชา 177429 ตอน 001, 801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

วิชา 177470 กฎหมายพาณิชย์นาวี ภาคปกติและพิเศษ
-วันเสาร์ ที่ 3 ก.พ. 61 เวลา 900-1200 น ห้อง 1403
-วันเสาร์ ที่ 10 ก.พ. 61 เวลา 1300-1600 น ห้อง 1403
-วันเสาร์ ที่ 17 ก.พ. 61 เวลา 900-1200 น ห้อง 1403

วิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ภาคปกติและพิเศษ
-วันเสาร์ ที่ 3 ก.พ. 61 เวลา 1300-1600 น ห้อง 1403
-วันเสาร์ ที่ 10 ก.พ. 61 เวลา 900-1600 น ห้อง 1403
-วันเสาร์ ที่ 17 ก.พ. 61 เวลา 1300-1600 น ห้อง 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ