แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001, 801 อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ประกาศงดสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001, 801 อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001, 801 อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ประกาศงดสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001, 801 อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

งดสอนภาคปกติ ตอน 001
วันอังคาร ที่ 30 ม.ค.และวันศุกร์ ที่ 2 ก.พ 61 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1401

และจะสอนชดเชยในวันอาทิตย์ ที่ 4 ก.พ. 61 เวลา 9.00-12.00 น.ห้องประชุมใหญ่ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ตอน 001, 801

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ