แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสลับวันและเวลาสอน ระหว่างกระบวนวิชา 177181 ตอน 001,002 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร กับวิชา 177114 ตอน 001(major) ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศสลับวันและเวลาสอน ระหว่างกระบวนวิชา 177181 ตอน 001,002 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร กับวิชา 177114 ตอน 001(major) ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสลับวันและเวลาสอน ระหว่างกระบวนวิชา 177181 ตอน 001,002 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร กับวิชา 177114 ตอน 001(major) ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศสลับวันและเวลาสอน ระหว่างกระบวนวิชา 177181 ตอน 001,002 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร กับวิชา 177114 ตอน 001(major) ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

วิชา 177181 ตอน 001,002 เดิมเรียนวันจันทร์ เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1401 เปลี่ยนเป็นวันอังคาร เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1404

วิชา 177114 ตอน 001 (major) เดิมเรียนวันอังคาร เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1404 เปลี่ยนเป็นวันจันทร์ เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1401
*สำหรับตอน 002 (nonmajor) เรียนวันและเวลาตามปกติ แต่เปลี่ยนห้องเรียนเป็น LB 1101

หมายเหตุ สลับวันและเวลาเฉพาะวันจันทร์และวันอังคารเท่านั้น วันพฤหัสบดีและวันศุกร์เรียนตามปกติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ