แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 !!

ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 !! - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 !!

ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 !!
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ เวลา 13.00 -16.00 น. กิจกรรมหลัก 14 ชั่วโมง

คณะขอชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. โครงการนี้ เป็นโครงการในกระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (GE) ประเภทกิจกรรมหลัก จำนวน 14 ชั่วโมง (บังคับให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วม) หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมจะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้

2. การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา

3. การลงทะเบียน : เริ่มลงทะเบียนหน้าห้องประชุมใหญ่ เวลา 12.30 - 13.00 น. เท่านั้น หากเกินกว่าเวลาที่กำหนด คณะจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

4. นักศึกษาจะต้องทำข้อสอบเพื่อวัดผลการเข้าร่วมโครงการ ดังนั้นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สนใจในการฟังบรรยายเพื่อใช้ในการทดสอบในครั้งต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ