แสดงรายละเอียดข่าวขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์   (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่านให้หมด เทอมนี้เปลี่ยนระบบการรับสมัครใหม่)

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26-31 มกราคม 2561 และส่งรูปได้ในวันที่ 8-10 กุม
คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) ทุกชั้นปี ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
2. มีความประพฤติดี มีความขยันและอดทน
3. มีเวลาว่างสามารถช่วยเหลืองานเป็นผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ได้

เงื่อนไข
เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้วจะต้องช่วยเหลืองานเป็นผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 100 ชั่วโมง/ภาคการศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของอาจารย์และสำนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
****************************************************
สำคัญ!!
ขอความกรุณานักศึกษาที่สนใจเข้าสมัครทุนช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ รบกวนดูรายชื่ออาจารย์/สำนักงาน ที่นักศึกษาไม่สามารถช่วยงานได้เนื่องจากอาจารย์/สำนักงานได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาช่วยงานไปก่อนหน้านี้แล้ว

คลิกดูรายชื่ออาจารย์สำนักงานที่มีนักศึกษาช่วยงานแล้ว http://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1516075172.pdf

****************************************************
ขั้นตอนการสมัคร
ในเทอมนี้ทางงานกิจการนักศึกษาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการรับสมัคร โดยให้นักศึกษากรอกใบสมัครใน Google Form ตามลิงค์ https://goo.gl/wzQPmD
****************************************************
ในกรณีที่นักศึกษาส่งข้อมูลผิดพลาดหรือต้องการแก้ไข ให้นักศึกษาคลิกแก้ไขได้ทันทีหลังจากที่ส่ง

หลังจากการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษานำรูปถ่าย 1 ใบ พร้อมเขียนชื่อติดด้านหลังของรูป แล้วนำส่งที่งานกิจการนักศึกษา ในวันและเวลาราชการ
****************************************************
สอบถามเพิ่มโทร โทร 053-942919
หรือ Walk in เข้ามาได้ที่ห้องกิจการนักศึกษาได้เลยครับผม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ