แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University

ด้วย Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Fall Semester และ Spring Semester โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. KUINEP – สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ และมุ่งเน้นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยกวับประเทศญี่ปุ่นและศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น กำหนดให้นักศึกษาเรียนอย่างน้อย 6 วิชา ในแต่ละภาคการศึกษา และผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (TOEFL iBT 79 or IELTS 6.5)

2. General Exchange (GEA-GESR) Program แบ่งออกเป็น

2.1 Special Auditor – สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โท และเอก เปิดสอนหลักสูตรเป็นภาษาญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี (N1)

2.2 Special Research – สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และเอก เป็นหลักสูตรที่เน้นการทำวิจัย ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น (N1) และ/หรือ ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (TOEFL iBT 79 or IELTS 6.5)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งพี่โป๊ยเซียน (งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์) ภายในวันที่ 24 มกราคม 2561 (สำหรับ Fall Semester) และภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (สำหรับ Spring Semester) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม https://area34.smp.ne.jp/area/table/19524/bd0zkA/M?S=oelbt2sikfoคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ