แสดงรายละเอียดข่าวขอประชาสัมพันธ์งดการให้บริการ ขส.มช. ท้ังระบบ ในวันที่ 23 มกราคม 2561

ขอประชาสัมพันธ์งดการให้บริการ ขส.มช. ท้ังระบบ ในวันที่ 23 มกราคม 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอประชาสัมพันธ์งดการให้บริการ ขส.มช. ท้ังระบบ ในวันที่ 23 มกราคม 2561

ขอประชาสัมพันธ์งดการให้บริการ ขส.มช. ท้ังระบบ ในวันที่ 23 มกราคม 2561

เพื่อให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ