ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 801 อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 801 อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 801 อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

วัน อาทิตย์ ที่ 21 ม.ค. 61 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1401