แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 001, 801 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 001, 801 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 001, 801 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 001, 801 อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ตอน 801 ภาคพิเศษ
- ใน วันศุกร์ ที่ 19 ม.ค. 61 เวลา 16.30-17.30 น. ห้อง LB 1401
ตอน 001 ภาคปกติ
- ใน วันจันทร์ ที่ 22 ม.ค. 61 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ