แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development Program

โครงการ The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development Program - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development Program

Department of Foreign Affairs, Trade and Development ประเทศแคนาดา ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้โครงการ The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development Program โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่อาศัยในประเทศสมาชิกอาเซียน ไปศึกษาหรือทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดา ทั้งนี้ทุนการศึกษาจะครอบสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดย DFATD จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าวีช่า ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินในประเทศแคนาดา รวมถึงค่าค่าหนังสือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ พี่โป๊ยเซียน (งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์) โทร. 053-942920 หรือ Facebook page: International Relations Law CMU ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 เพื่อคณะจะได้ดำเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ