แสดงรายละเอียดข่าวASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018 [หมดเขต วันที่ 22 มกราคม 2561]

ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018 [หมดเขต วันที่ 22 มกราคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018 [หมดเขต วันที่ 22 มกราคม 2561]

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนาคร แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018 ระหว่างวันที่ 11-21 มีนาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆในเขตภาคกลาง

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ คุณอรรถพล ก้องพิศุทธิ์กุล อีเมล์ atthaphon.k@rmutp.ac.th โทร. 02-665-3756 ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ