แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นักศึกษาที่ยื่นใบคำขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาที่คณะเจ้าของกระบวนวิชา(แอดมือ) ประจำปีการศึกษา2/2560

ประกาศ นักศึกษาที่ยื่นใบคำขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาที่คณะเจ้าของกระบวนวิชา(แอดมือ) ประจำปีการศึกษา2/2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นักศึกษาที่ยื่นใบคำขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาที่คณะเจ้าของกระบวนวิชา(แอดมือ) ประจำปีการศึกษา2/2560

ประกาศ นักศึกษาที่ยื่นใบคำขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาที่คณะเจ้าของกระบวนวิชา(แอดมือ) ประจำปีการศึกษา2/2560

ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้.-
1.รายชื่อของตนเอง
2.กระบวนวิชาที่ขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอน (Sec)
3.ตอนเรียน
4.วันและเวลาเรียน
5.จำนวนกระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนให้ครบถ้วน

หากไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ โดยด่วน เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันศุกร์ ที่ 12 ม.ค.61 ก่อนเวลา 18.00 น.

ติดต่องานบริการการศึกษา ชั้น 1 โทร.053942917-18

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ