ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบัญญัติ ตอน 801 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบัญญัติ ตอน 801 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบัญญัติ ตอน 801 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 ม.ค.61 เวลา 16.30.19.30 น ห้อง LB 1401