แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเรื่อง การแต่งกายและข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52

ประกาศเรื่อง การแต่งกายและข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเรื่อง การแต่งกายและข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52

ประกาศเรื่อง การแต่งกายและข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52

เพื่อให้การจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อ ทั้งในวันรายงานตัว วันฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้บัณฑิตทุกคนแต่งกายและปฎิบัติตนตามประกาศอย่างเคร่งครัด ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับพิธีการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ