ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะดูกระดาษคำตอบกระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ของการสอบปลายภาค ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะดูกระดาษคำตอบกระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ของการสอบปลายภาค ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะดูกระดาษคำตอบกระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ของการสอบปลายภาค ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ให้นักศึกษาเฉพาะที่ยื่นใบคำขอดูคะแนนเท่านั้น มาติดต่อดูกระดาษคำตอบได้ที่ห้องงานบริการการศึกษา ชั้น 1 (พี่หนึ่ง) ได้ในวันที่ 9-10 ม.ค.61 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 และ 13.30-16.00 น.