ประกาศเปลี่ยนห้องเรียน กระบวนวิชา 177227 กฎหมายพาณิชย์ 1 ตอน 801 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศเปลี่ยนห้องเรียน กระบวนวิชา 177227 กฎหมายพาณิชย์ 1 ตอน 801 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศเปลี่ยนห้องเรียน กระบวนวิชา 177227 กฎหมายพาณิชย์ 1 ตอน 801 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

เดิมตามตาราง ห้อง LB 1404 เปลี่ยนเป็นเรียน ห้องประชุมใหญ่
เรียนทุกๆ วันจันทร์ เวลา 16.30-19.30 น.