แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177429 ตอน 001 และ 177470 ตอน 001 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177429 ตอน 001 และ 177470 ตอน 001 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177429 ตอน 001 และ 177470 ตอน 001 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177429 ตอน 001 และ 177470 ตอน 001 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

วัน อังคาร ที่ 9 ม.ค. 61
-177429 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1403
-177470 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ