แสดงรายละเอียดข่าวประกาศนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่ากำหนด (น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) และมากกว่ากำหนด (มากกว่า 22 หน่วยกิต) ให้ยื่นเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 12

ประกาศนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่ากำหนด (น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) และมากกว่ากำหนด (มากกว่า 22 หน่วยกิต) ให้ยื่นเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่ากำหนด (น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) และมากกว่ากำหนด (มากกว่า 22 หน่วยกิต) ให้ยื่นเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 12

ประกาศนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่ากำหนด (น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) และมากกว่ากำหนด (มากกว่า 22 หน่วยกิต) เฉพาะนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้ยื่นเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 โดยประกอบด้วยเอกสารดังนี้
1. คำขอทั่วไป
2. เหตุผลการขอลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกว่ากำหนดโดยให้ระบุเกรดเอกเลือก และ เกรดเฉลี่ยสะสม และกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ