ประกาศนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่ากำหนด (น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) และมากกว่ากำหนด (มากกว่า 22 หน่วยกิต) ให้ยื่นเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 12

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่ากำหนด (น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) และมากกว่ากำหนด (มากกว่า 22 หน่วยกิต) ให้ยื่นเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 12

ประกาศนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่ากำหนด (น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) และมากกว่ากำหนด (มากกว่า 22 หน่วยกิต) เฉพาะนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้ยื่นเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 โดยประกอบด้วยเอกสารดังนี้
1. คำขอทั่วไป
2. เหตุผลการขอลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกว่ากำหนดโดยให้ระบุเกรดเอกเลือก และ เกรดเฉลี่ยสะสม และกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560