ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลัก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5720..)

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลัก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5720..)

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลัก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5720..)

ให้นักศึกษาตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลัก โดยนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง 5 หมวดกิจกรรมหลัก ในภาคการศึกษานี้จะมี 2 กิจกรรมหลักที่ให้นักศึกษาเข้าร่วม คือ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นนักกฏหมาย และอบรมการเขียนรายงานทางวิชาการ (สำหรับนักศึกษาที่มีจำนวนไม่ครบในหมวดนี้) ทางคณะใคร่ขอให้นักศึกษาติดตามประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมหลักอย่างเคร่งครัด