แสดงรายละเอียดข่าวประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลัก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5720..)

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลัก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5720..) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลัก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5720..)

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลัก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5720..)

ให้นักศึกษาตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลัก โดยนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง 5 หมวดกิจกรรมหลัก ในภาคการศึกษานี้จะมี 2 กิจกรรมหลักที่ให้นักศึกษาเข้าร่วม คือ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นนักกฏหมาย และอบรมการเขียนรายงานทางวิชาการ (สำหรับนักศึกษาที่มีจำนวนไม่ครบในหมวดนี้) ทางคณะใคร่ขอให้นักศึกษาติดตามประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมหลักอย่างเคร่งครัด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ