ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลายและ 177229 กฎหมายพาณิชย์3 ตอน 001 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลายและ 177229 กฎหมายพาณิชย์3 ตอน 001 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย และ 177229 กฎหมายพาณิชย์3 ตอน 001 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

วัน ศุกร์ ที่ 5 ม.ค.61
177431 ตอน 001 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1303
177229 ตอน 001 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1403