แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลายและ 177229 กฎหมายพาณิชย์3 ตอน 001 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลายและ 177229 กฎหมายพาณิชย์3 ตอน 001 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลายและ 177229 กฎหมายพาณิชย์3 ตอน 001 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย และ 177229 กฎหมายพาณิชย์3 ตอน 001 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

วัน ศุกร์ ที่ 5 ม.ค.61
177431 ตอน 001 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1303
177229 ตอน 001 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ