ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001, 801 อ.ชัยยันต์ รัตนรังษี

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001, 801 อ.ชัยยันต์ รัตนรังษี

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001, 801 อ.ชัยยันต์ รัตนรังษี

วัน ศุกร์ ที่ 5 ม.ค. 61 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1403