แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001และ 176101 ตอน 701 อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001และ 176101 ตอน 701 อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001และ 176101 ตอน 701 อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001และ 176101 ตอน 701 อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 ม.ค. 61
-177362 ตอน 001 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1402
-176101 ตอน 701 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1303

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ