แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพ 2560

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพ 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพ 2560

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพ

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 (รหัส60) ทุกสาขาวิชา
- มีผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดหรือในภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
- มีความประพฤติดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

การรับสมัคร
- สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 มกราคม 2561
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ