แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2560

คุณสมบัติ
1.  เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) ทุกชั้นปี ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
2.  มีความประพฤติดี มีความขยันและอดทน
3.  มีเวลาว่างสามารถช่วยเหลืองานเป็นผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ได้

หลักฐานประกอบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
1.  แบบขอรับทุนนักศึกษาช่วยงาน/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์
2.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
3.  สำเนาบัตรนักศึกษา/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

เงื่อนไข
เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้วจะต้องช่วยเหลืองานเป็นผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 100 ชั่วโมง/ภาคการศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของอาจารย์และสำนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
****************************************************
ขั้นตอนการสมัครในรอบนี้ทางงานกิจการนักศึกษาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการรับสมัคร โดยให้นักศึกษากรอกใบสมัครใน Google Form ตามลิงค์ https://goo.gl/wzQPmD

ในกรณีที่นักศึกษาส่งข้อมูลผิดพลาดหรือต้องการแก้ไข ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มใหม่ และให้ เขียนคำว่า แก้ไข ด้านหลังชื่อและสกุล

หลังจากการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษานำรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ พร้อมเขียนชื่อติดด้านหลังของรูป แล้วนำส่งที่งานกิจการนักศึกษา ในวันและเวลาราชการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ