แสดงรายละเอียดข่าวบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาน 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาน 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาน 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาน 2561 รับสมัครระหว่างวันที่ 3-31 มกราคม 2561 ผู้สนใจสามารถ download แบบขอรับทุนได้ที่ www.grad.cmu.ac.th และยื่นเอกสารการสมัครที่ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ