บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาน 2561

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาน 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาน 2561 รับสมัครระหว่างวันที่ 3-31 มกราคม 2561 ผู้สนใจสามารถ download แบบขอรับทุนได้ที่ www.grad.cmu.ac.th และยื่นเอกสารการสมัครที่ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย