แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference) วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 ข้อมูลติดต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
E-mail : graduate@kku.ac.th Url: https://conference.kku.ac.th/grc/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ