ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference) วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 ข้อมูลติดต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
E-mail : graduate@kku.ac.th Url: https://conference.kku.ac.th/grc/