แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน "จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์"

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน "จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน

มูลค่าทุนการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการยังชีพตลอดปีการศึกษา รวม 10 เดือน เดือนละ 1,200 บาท
รับผิดชอบค่าเทอม รับผิดชอบค่าหอพัก

คุณสมบัติ
เป็นนักศึกษารหัส 60 คณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ เท่านั้น!
เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันอื่นอยู่
มีฐานะยากจนจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
มีความประพฤติดี

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านในเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ