แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Oita University ประเทศญี่ปุ่น [หมดเขต 1 มีนาคม 2561]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Oita University ประเทศญี่ปุ่น [หมดเขต 1 มีนาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Oita University ประเทศญี่ปุ่น [หมดเขต 1 มีนาคม 2561]

Oita University แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2561/2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) โดยแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม ดังนี้

IGLOBE (N4) Program เป็นโครงการสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาในหลักสูตรปกติของคณะต่างๆ ที่เปิดสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น และมีผลการสอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย ระดับ 4

IGLOBE (English) Program เป็นโครงการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา ขึ้นไป และมีผลการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL 500 (71 score for internet-based test) หรือ IELTS 5.0

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมายังงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด (พี่โป๊ยเซียน) ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://inter.oop.cmu.ac.thคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ