แสดงรายละเอียดข่าวประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลักนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5720..)

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลักนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5720..) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลักนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5720..)

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลักนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5720..) คณะขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
1. จำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลัก หากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหลักทั้ง 5 หมวดกิจกรรม นักศึกษาจะมีชั่วโมงทั้งหมด 70 ชั่วโมง โดยนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 5 หมวดกิจกรรม

2.จากประกาศจำนวนชั่วโมงดังกล่าว จะเห็นว่าจะมี2 กิจกรรมที่ยังไม่ปรากฎจำนวนชั่วโมง คือ โครงการพัฒนาบุคคลภาพการเป็นนักฏหมายและโคร
การทัศนศึกษาปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม อย่างละ 12 ชั่วโมงกิจกรรม

3. นักศึกษาต้องเข้าร่วมทุกหมวดกิจกรรม ถึงจะถือว่า ผ่าน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ