ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลักนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5720..)

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลักนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5720..)

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลักนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5720..) คณะขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
1. จำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลัก หากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหลักทั้ง 5 หมวดกิจกรรม นักศึกษาจะมีชั่วโมงทั้งหมด 70 ชั่วโมง โดยนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 5 หมวดกิจกรรม

2.จากประกาศจำนวนชั่วโมงดังกล่าว จะเห็นว่าจะมี2 กิจกรรมที่ยังไม่ปรากฎจำนวนชั่วโมง คือ โครงการพัฒนาบุคคลภาพการเป็นนักฏหมายและโคร
การทัศนศึกษาปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม อย่างละ 12 ชั่วโมงกิจกรรม

3. นักศึกษาต้องเข้าร่วมทุกหมวดกิจกรรม ถึงจะถือว่า ผ่าน