แสดงรายละเอียดข่าวการประชุม สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 40 [หมดเขต 12 ธันวาคม 2560]

การประชุม สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 40 [หมดเขต 12 ธันวาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุม สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 40 [หมดเขต 12 ธันวาคม 2560]

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะจัดการประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 40 (The 40th Inter-University Conference) เรื่อง “Higher Education for Diversity and Global Citizenship” ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างกัน และมีการพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อเป็นผู้แทนของประเทศไทย ไปนำเสนอในการประชุม ASAHIL Conference 2018 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

โดยกำหนดให้ส่งบทคัดย่อเพื่อเสนอในการประชุมได้ที่ office_council@kbu.ac.th หรือ contacts@cupt.net

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม: www.kbu.ac.th www.asaihlth.in.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ