แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561

สถาบันวิทยาการพลังงาน(วพศ.) กระทรวงพลังงานและกลุ่ม ปตท. รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดสามารถดูได้ในเอกสารแนบ

และทางเว็บไซด์
https://www.thailand-energy-academy.org/th/course/stea

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ