แสดงรายละเอียดข่าวประกาศแจ้งกำหนดการวันนำเสนอผลการศึกษาโครงการทัศนศึกษาปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศแจ้งกำหนดการวันนำเสนอผลการศึกษาโครงการทัศนศึกษาปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศแจ้งกำหนดการวันนำเสนอผลการศึกษาโครงการทัศนศึกษาปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศแจ้งกำหนดการวันนำเสนอผลการศึกษาโครงการทัศนศึกษาปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมหลักจำนวน 12 ชั่วโมง) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ดังนี้

1.ให้นักศึกษาทุกกลุ่มนำเสนอผลการศึกษา โดยกำหนดระยะเวลาในการนำเสนอกลุ่มละ 15 นาที โดยนักศึกษาจะนำเสนอในรูปแบบใดก็ได้

2. ลำดับในการนำเสนอ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 โครงการศึกษาเรื่องสิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ณ ชุมชนบ้านหนองเต่า จังหวัดเชียงใหม่ , กลุ่มที่ 2 โครงการการศึกษาการจัดการน้ำเสีย ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , กลุ่มที่ 3 โครงการศึกษาการจัดจำหน่ายและสิทธิของผู้บริโภคในตลาดเบียร์ไทย ณ ร้านน้ำต้นเฮาร์บาร์ จังหวัดเชียงใหม่ , กลุ่มที่ 4 โครงการศึกษาการซื้อ-ขายผลงานทางศิลปะและการทำงานของพิพิธภัณฑ์ ณ พิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่ 5 โครงการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการระหว่างประเทศ ณ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา , กลุ่มที่ 6 โครงการศึกษาการปฎิรูปที่ดินโดยประชาชน ณ ชุมชนบ้านเเพะใต้ จังหวัดลำพูน , กลุ่มที่ 7 โครงการศึกษาปัญหาเมืองท่องเที่ยวและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอำเภอปาย

3. นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม เนื่องจากการนำเสนอผลการศึกษาจะมีจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลักจำนวน 3 ชั่วโมง ( 1 ชั่วโมงสำหรับการแนะแนว , 8 ชั่วโมงสำหรับลงพื้นที่และ 3 ชั่วโมงสำหรับการนำเสนอ)

4. ในการนำเสนอแต่ละกลุ่มจะมีคณาจารย์เข้าร่วมฟังการนำเสนอ และจะมีการถามตอบจากคณาจารย์ ดังนั้นให้นักศึกษาเตรียมตัวให้พร้อม

5.แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ