แสดงรายละเอียดข่าวการยื่นของลงทะเบียนกลุ่มเด็กและเยาวชน

การยื่นของลงทะเบียนกลุ่มเด็กและเยาวชน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การยื่นของลงทะเบียนกลุ่มเด็กและเยาวชน

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความั่นคงของมนุษย์จะรับสมัครกลุ่มเด็กและเยาวชน
ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชน
เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จำนวน 38 คน
ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงจของมนุษย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน
พ.ศ. 2560

รายละเอียดและใบสมัครสามารถเปิดได้ในเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ