แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทัศนศึกษาปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทัศนศึกษาปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทัศนศึกษาปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทัศนศึกษาปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะนิคิศาสตร์นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ทัศนศึกษาปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ชุมชนบ้านเเพะใต้ อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โดยมีรองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากคนในชุมชนแพะใต้เป็นอย่างดดี โดยการนำของคุณสุแก้ว ฟงฟู อดีตผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านแพะใต้ การลงพื้นที่ในนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงรูปแบบการดำเนินการ วิธีการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในจัดการด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่จริงในเรื่องของการปฎิรูปที่ดินโดยประชาชน ณ ชุมชนแพะใต้ จังหวัดลำพูน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ