แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177452 และ 177341 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177452 และ 177341 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177452 และ 177341 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177452 และ 177341 อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

กระบวนวิชา 177452
ตอน 801 วัน พุธ ที่ 15 พ.ย. 60 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1404
ตอน 001 วัน พุธ ที่ 22 พ.ย. 60 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1404
ตอน 801 วัน ศุกร์ ที่ 24 พ.ย. 60 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องประชุมใหญ่

กระบวนวิชา 177341
ตอน 801 วัน ศุกร์ ที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ