แสดงรายละเอียดข่าวการรับสมัครทุนนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

การรับสมัครทุนนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครทุนนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนขาดแคลนอย่างแท้จริง
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
มาสมัครขอรับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โดยสามารถกรอกใบสมัครได้ทาง
http://sis.cmu.th ระหว่างวันที่ 13-30 พฤศจิกายน2560
และนำส่งที่หน่วยกิจการนักศึกษา
คณะที่นักศึกษาสังกัด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ในวันและเวลาราชการ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ