แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์์เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมความรับรู้ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์์เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมความรับรู้ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์์เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมความรับรู้ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์์เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมความรับรู้ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่

คณะขอแจ้งรายละเอียดดังนี้
1. การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา

2. การลงทะเบียน : เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12.30 - 13.00 น. เท่านั้น หากเกินกว่าเวลาที่กำหนด ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

3. กิจกรรมนี้มีแบบการเรียนรู้ให้นักศึกษาทำส่ง ดังนั้นให้นักศึกษาติดตามการประกาศให้ทำแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจากทางคณะอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศรายชื่อที่นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ