แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 801 ภาคปกติเรียนรวมกับภาคพิเศษ อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ประกาศ กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 801 ภาคปกติเรียนรวมกับภาคพิเศษ อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 801 ภาคปกติเรียนรวมกับภาคพิเศษ อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ประกาศ กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 801 ภาคปกติเรียนรวมกับภาคพิเศษ อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ภาคปกติเรียนรวมกับภาคพิเศษ
วันศุกร์ ที่ 3 พ.ย.60 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ