แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 รหัส60...ลงไป ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 รหัส60...ลงไป ประจำปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 รหัส60...ลงไป ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติ
-เป็นผู้มีสัญชาติไทย
-เป็นผู้มีความประพฤติดี
-เป็นนักศึกษา(รหัส 60..ลงไป)ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคปกติ -ยกเว้นหลักสูตรภาคพิเศษ
-ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
-เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใด

หลักฐานการสมัคร
- แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาฯ จำนวน 1 ชุด (12 หน้า)
- รูปถ่ายชุดนักศึกษา จำนวน 1 รูป
- รูปถ่ายที่พักอาศัย ณ ภูมิลำเนาเดิม จำนวน 3 ใบ ใบที่ 1 ระยะใกล้เห็นเลขที่บ้าน ใบที่ 2 ระยะไกลเห็นนตัวบ้านทั้งหลัง ใบที่ 3 ระยะไกลเห็นตัวบ้านทั้งหลัง รอบบ้าน โดยให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน หรือข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า
ระดับ 5 หรือเทียบเท่าลงนามรับรองมุมล่างขวาด้านหน้ารูปถ่ายว่าเป็นบ้านของนักศึกษาจริง
- หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว
- ให้นักศึกษาวาดแผนที่แสดงเส้นทางจากบ้านไปถนสายหลักพร้อมอัปโหลดรูปแผนที่บ้านเข้าระบทุนการศึกษา CMU SIS


รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ