แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ขอนัดพบนักศึกษาที่มี อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ประกาศ ขอนัดพบนักศึกษาที่มี อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ขอนัดพบนักศึกษาที่มี อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ประกาศ ขอนัดพบนักศึกษาที่มี อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

เข้าพบอาจารย์กฤษณ์พชร ได้ที่ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 ตึกคณะนิติศาสตร์
โดยเรียงจากรหัสนักศึกษา ดังนี้.-
นัดพบวันพุธ ที่ 1 พ.ย.60 เวลา 13.00-16.00 น.
562012029
นาย จิรวิทย์ สมบัติศิริ
572012116
นาย รัตน์ชานนท์ เครื่องเนียม
572012117
น.ส. รัตน์ติยา แพรดอก
572012118
น.ส. รัตนวรรณ พันธ์มาลี
572012119
น.ส. รัติยากร คนเที่ยง
572012120
น.ส. ลฎามาศ ใจสุข
572012136
นาย วุฒิพงษ์ เหลืองเพชรรัตน์
572012137
น.ส. ศศินี พงศ์จันทรเสถียร
572012140
นาย ศิรวิทย์ อักษรศรี
572012141
นาย ศิริ ภักดีสุข
572012142
น.ส. ศิริญญา ทองศรี
572012143
น.ส. ศิรินาต ชื่นจับจิตร
572012144
น.ส. ศิริมณีรัตน์ วัฒนศิริ
572012145
นาย ศิวกร เกษม
572012146
น.ส. ศิวรักษ์ มะโนพิงค์
572012148
น.ส. สกาวฟ้า ตั๋นคำ
572012149
นาย สมัชญ รุ้งมณี
572012150
นาย สาริน น้อยเปียง

นัดพบวันพฤหัสบดี ที่ 2 พ.ย.60 เวลา 13.00-16.00 น.
572012151
น.ส. สิทธิณี แย้มทุ่ง
572012152
น.ส. สุกัญญา สิงห์ประเสริฐ
572012153
น.ส. สุธิดา สุภาทานนท์
572012156
นาย อนาวิล ศรีบุญมี
572012158
น.ส. อรรฆพร บุญเทียม
572012159
น.ส. อรวรรณ กล่อมกูล
572012160
น.ส. อริษา อินถา
572012161
น.ส. อังวรา เกิดผล
572012162
น.ส. อารียา วรรณศิริกุล
582010063
น.ส. พลอยนิตา ดิตถ์อัครโภคิน
582012147
น.ส. สุธัชชา อู่นาท
582012148
น.ส. ทยิดา เสมอเชื้อ
582012149
น.ส. สุภาพร ภูสิทธิ์อนันต์
582012150
น.ส. สุภาพรรณ รัตนะกาศ
582012151
นาย สุรภัทร ชูคันหอม
582012152
น.ส. อนงค์นาถ ปัญญาแก้ว
582012158
น.ส. อัญชิสา ทานศิลา
582012159
นาย อาชารัณย์ นพลัดดารมย์

นัดพบวันศุกร์ ที่ 3 พ.ย.60 เวลา 13.00-16.00 น.
582012160
นาย อาห์มัติชา น้อยวงศ์
582012161
นาย อุดมทรัพย์ รื่นรมย์
592012079
น.ส. นภัสสร ลิ้มสมมุติ
592012080
น.ส. นริศรา ภู่สุนทรธรรม
592012081
นาย นัฐวัฒน์ อัมพรพิสิฏฐ์
592012083
นาย นิธิวัชร์ สุทธิพิศาลบุตร
592012084
น.ส. นิรัตน์ลักษณ์ ไชยชนะ
592012085
น.ส. ในหทัย กันแตง
592012086
น.ส. บุญสิตา มาลารัตน์
592012087
นาย บุริศร์ บุพศิริ
592012089
น.ส. ปทิตตา อินทรวิชา
592012090
น.ส. ปนัดดา รุ่งสาโรจน์
592012091
น.ส. ปภัสสร อินทะพันธุ์
592012092
นาย ประพจน์ สั้นจันดา
602010086
นาย ศุภกร เหมือนแสง
602010095
น.ส. สุภาภรณ์ แขกเพ็ง
602010096
นาย สุรยุทธ จันทวงค์
602010099
น.ส. อภิชญา อินตา
602010100
นาย อภิสิทธิ์ รักษาภัย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ