แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (CMU-eGrad) สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (CMU-eGrad) สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (CMU-eGrad) สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (CMU-eGrad) สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา รอบเวลาการสอบ และศูนย์สอบได้ตามไฟล์เอกสารแนบหรือที่เว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.th/cmuegrad.htm
(รายชื่อติดบอร์ดงานบริการการศึกษา)

หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสอบตามกำหนด ให้มาลงชื่อได้ที่ห้องงานบริการการศึกษา(พี่หนึ่ง) เพื่อส่งรายชื่อไปยังสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจะแจ้งกำหนดการสอบใหม่อีกครั้งในภายหลัง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ