แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เป็นสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ตัวแทนคณะนิติศาสตร์) ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เป็นสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ตัวแทนคณะนิติศาสตร์) ปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เป็นสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ตัวแทนคณะนิติศาสตร์) ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เป็นสมาชิกสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ตัวแทนคณะนิติศาสตร์) ปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
- เป็นนักศึกษาสังกัดคณะนิติศาสตร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
- ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ,กรรมการสโมสรนักศึกษา
ประธานชมรม ประธานชมรมคณะ และไม่เป็นผู้รับผิดชอบโครงงานของสโมสรนักศึกษา
และสโมสรนักศึกษาคณะ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันดำรงตำแหน่งเป็นต้นไป
- ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษพักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
- ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
- ผลการเรียนลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ในวันสมัครรับเลือกตั้ง

กำหนดการรับสมัคร
- ผู้สนใจสามารถมารับใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม- 8 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00-16.00 โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ