แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2018 [หมดเขต 15 มกราคม 2561]

โครงการ CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2018 [หมดเขต 15 มกราคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2018 [หมดเขต 15 มกราคม 2561]

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !!!!!!!!

เชิญชวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์สมัครเข้าร่วมโครงการ CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2018 ณ ประเทศออสเตรเลีย เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างปลายเดือนมิถุนายน – ต้นสิงหาคม 2561

นักศึกษาทำอะไรกันบ้างในออสเตรเลีย? ....... ทำกิจกรรมเชิงวิชาการร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติ ณ UNE ตลอดจนเข้าศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน ณ ศาลและสำนักงานกฎหมาย ประเทศออสเตรเลีย

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ
1.นักศึกษาได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60,000.- บาท/คน (หกหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 4 ทุน
2.นักศึกษาได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ School of Law University of New England
3.นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็นส่วนต่างเอง ได้แก่ ค่าลงทะเบียนฝึกงาน เบี้ยประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่นอกเหนือจากที่โครงการกำหนดไว้ เป็นต้น
4.นักศึกษาสามารถนับการเข้าร่วมโครงการให้เป็นการฝึกงานได้
5.นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนอย่างน้อย 1 กระบวนวิชา (สามารถเลือกได้ 2 กระบวนวิชา) ในภาคเรียนที่เดินทางไปศึกษา ณ UNE
6.นักศึกษาต้องเขียนบทความภาษาอังกฤษ จำนวน 1 บทความ (ประมาณ 2,000 – 3,000 คำ)เกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายที่ตนสนใจและได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการ เช่น ข้อดี-ข้อเสีย หรือการเรียนการสอนตามระบบออสเตรเลีย เป็นต้น (ผลงานดังกล่าวจะได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ลงในวารสาร CMU Law Review ฉบับถัดไป โดยต้องมีการปรับปรุงคุณภาพและเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานของ CMU Law Review แต่ไม่ได้รับเงินรางวัลสำหรับผู้ที่บทความได้รับการตีพิมพ์) โดยมีกำหนดส่งผลงานวันที่ 31 สิงหาคม 2561
7. นักศึกษาต้องสรุปประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ เป็นภาษาไทย ไม่จำกัดจำนวนคำ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1)  กระบวนวิชาที่เข้าเรียน ณ UNE เช่น รูปแบบการเรียนการสอน ประเด็นความรู้ที่สำคัญที่ได้รับจากแต่ละกระบวนวิชา เปรียบเทียบประเด็นความรู้ระหว่างกฎหมายประเทศไทยและกฎหมายประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น
2)  การศึกษา-ฝึกปฏิบัติงาน ณ ศาลและสำนักงานกฎหมาย เช่น ระบบการทำงานในสายอาชีพกฎหมาย วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมืออาชีพ เป็นต้น
3)  ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ เช่น เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างกันของวิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น
    กำหนดส่งผลงานวันที่ 31 สิงหาคม 2561
8.นักศึกษาต้องจัดกิจกรรม Sharing Day เพื่อนำเสนอผลการเข้าร่วมโครงการ ภายในเดือนกันยายน 2561

คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
1.นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษาชั้นปีที่ 3-4
2.มีผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.70
3.มีความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (CMU-eTEGS 70, TOEIC 600, TOEFL (PBT) 500, TOEFL (CBT) 170, TOEFL (iBT) 62 หรือคะแนนอื่นๆเทียบเท่า)
4.มีความตั้งใจ อดทน สามารถปรับตัวได้ และมีมนุษยสัมพันธ์
5.เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อ
6.สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

กระบวนวิชาที่เปิดสอน
LAW 101  Law in Context
LAW 171  Law of Contact I
LAW 251  Corporation Law
LAW 272  Law of Contract II
LAW 282  Property Law II
LAW 312  Criminal and Civil Procedure
LAW 320  Professional Conduct
LAW 400  Administrative Law
LAW 480  Advanced Research, Writing and Advocacy
LAW 157  Alternative Dispute Resolution
LAW 301  Succession
LAW 315  Criminal Process, Sentencing and Punishment
LAW 331  Intellectual Property Law
LAW 359  Advanced Torts
หมายเหตุ : - อาจมีการเปลี่ยนแปลง

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รับเอกสารฉบับจริงเท่านั้น) ส่งงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ (พี่โป๊ยเซียน โทร. 053-942920 หรือ Facebook Page: International Relations Law CMU) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. เท่านั้น
ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อ เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : สอบถามได้ที่พี่โป๊ยเซียน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ