แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Chungbuk National University [หมดเขต 2 พฤศจิกายน 2560]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Chungbuk National University [หมดเขต 2 พฤศจิกายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Chungbuk National University [หมดเขต 2 พฤศจิกายน 2560]

Chungbuk National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และโท เพื่อศึกษาใน Spring Semester 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – กลางเดือนมิถุนายน 2561 ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ...

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโรงการนักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ คณะที่สังกัด (พี่โป๊ยเซียน โทร. 053-942920) ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://cia.chungbuk.ac.kr/foreign/10000/10200.php?lan=en&test=on

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ