แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp 2018

โครงการ Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp 2018 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp 2018

The Organizing Committee of AYLTLC แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ 2018-2019 Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้เรียนรู้ความสำเร็จของประเทศสิงคโปร์ และพัฒนาตนเอง
โดยนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โปรดสำเนาใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง แจ้งให้งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะที่สังกัด (พี่โป๊ยเซียน โทร. 053-942920) ทราบเพื่ออำนวยความสะดวกในลำดับต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.ayltlc.com หรือ www.facebook.com/AYLTLC

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ