แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย CMUeGrad ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย CMUeGrad ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย CMUeGrad ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย CMUeGrad ประจำปีการศึกษา 2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบผ่านทาง website:https://www3.reg.cmu.ac.th/cmu-egrad/
คณะนิติศาสตร์ สอบรอบบ่าย วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 60 ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกำหนดให้มีการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)หรือมาตรฐานอื่น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา แต่ไม่ถือเป็นเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

จึงขอแจ้งกำหนดการจัดสอบวัดความรู้และทักษะอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มี 2 ช่วงเวลา ดังนี้
1)วันเสาร์ ที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
2)วันเสาร์ ที่ 11 - วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ